Biz kim?

“Foshan Areffa Industry Co., Ltd.” 2003-nji ýylda esaslandyryldy we Guangdong welaýatynyň Foshan şäheriniň Nanhai etrabynyň Sikiao syýahatçylyk şypahanasynda ýerleşýär.Zawodymyz 6000 inedördül metr töweregi meýdany tutýar.2020-nji ýylda milli ýokary tehnologiýaly kärhana hökmünde baha berildi.

Önüm dizaýnyndan, önümçiliginden satuwa çenli bir nokatly hyzmat hödürleýäris.Esasan açyk bukulýan oturgyçlar, açyk bukulýan stollar, eplenýän raflar, barbekýu panjaralary, söwda haltalary, tötänleýin sumkalar we ş.m. ýaly önümleri öndürýäris, önümlerimiziň köpüsi Japanaponiýada dizaýn baýraklaryna eýe bolup, ISO9001 we SGS hil sertifikat ulgamyndan geçdi.20 ýyldan gowrak ösüş üçin elmydama “Täzeçillik we minnetdarlyk” düşünjesini berjaý edýäris we dünýä müşderileri tarapyndan makullanan ýokary hilli önümleri öndürmäge çalyşýarys.Dünýädäki meşhur markalar bilen hyzmatdaşlarymyz.

Tejribe ýyllary

+

Zawod meýdany

+

Hormatlar we şahadatnamalar

+

Pleönekeý, ýöne ýönekeý däl, bu adamlaryň köpüsiniň durmuş baradaky düşünjesidir.

Marka düşünjesi

Reffa hemişe "ýoldan ýönekeýleşdirmek" ideýasyna eýerýär, sebäbi "ýönekeýleşdirmek" adaty çäklendirmeleri bozmagy we tiz wagtda içerde we daşary ýurtlarda özüne çekiji marka öwrülmegi öz içine alýan "ýol".

nyşanlar hakda (1)

Dürli bazarlarda Areffa üýtgeşik däl, ýöne başga.Areffa tutuş ýurt boýunça ösüş depginini güýçlendirende, özüniň korporatiw medeniýetini saklamagy talap etdi.Areffa ýurduň dürli künjeklerine ýönekeý we owadan önümleri getirmekden başga-da erkinlik getirdi Ruh hemme ýere ýaýrady.Peopleaşlar üçin önümiň amaly däl-de, baş gahryman we erkin adam bolmak isleýärler.

nyşanlar hakda (2)

Marka strategiýasy nukdaýnazaryndan Areffa hem tersini edýär.“Areffa” brendiniň asyl özeni, kempiri halaýanlary has köp mahabat däl-de, marka aragatnaşykçylaryna öwürmekdir.Areffa mebel satanok, Areffa siziň üçin mugt we rahat durmuş tertibini gurýar.

nyşanlary barada (3)

“Areffa” -nyň özboluşly strategiýasy toplumlaýyn marka modelini kabul edýär, ýagny öz markasy, dizaýny, önümçilik we satuw kanallary bar.Bu artykmaçlykdan, Areffa diňe has gymmatly önümler we täsirli markalar öndürmek üçin synanyşýar we täzelik edýär.

Häzirki wagtda biz öz markamyzda gurýarys.Kompaniýa gözleýän bolsaňyz, hil we hyzmat baha berýär, biz siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!

sergi (7)
sergi (3)
sergi (1)
sergi (5)
sergi (2)
sergi (6)
sergi (4)
sergi (9)

Iş filosofiýasy

Kemping doly maddy lezzet däl-de, ruhy gözlegdir.Şeýlelik bilen, Areffa ilkibaşdan başga bir ýol alyp, "adamlaryň köpüsiniň" tarapynda durmak we bütin dünýädäki adamlaryň tebigata bolan isleglerine jogap bermek kararyna geldi: dürli arzuwlary we islegleri bar.

Areffa kempir durmuşyny we öýdäki gündelik durmuş derejesini ýokarlandyrmagy umyt edýär.

Dynç alyşyň ilkinji günlerinde açyk önümler, adatça, satyn alyp bilýänler üçin elýeterli boldy.Adaty lagerçiler esasan açyk alpinizm we gezelenç höwesjeňleri, emma indi has köp öý ulanyjylary, sebäbi açyk howada hezil etmek üçin daşaryk çyksalar, örtük, oturgyç we çaý stoluny kemping diýip atlandyryp bolar..

Arefffanyň oturgyjy, ony okamak üçin ýa-da ýatylýan otagdaky alkowda goýup bilersiňiz.

Areffanyň saçagy, çaý içmek we güne sebet içmek üçin balkona goýup bilersiňiz, saklanylanda bukulyp bilner we öýde aňsat saklanyp bilner,

Areffanyň önümleri hem öý üçin amatly mebel.

Açyk önümlerde kemçilik ýok, ýöne näzik pikirler.

Şahadatnamalar

şahadatnama (10)
şahadatnama (11)
şahadatnama (2)
şahadatnama (4)
şahadatnama (5)

  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube