Döredijimiz

Dörediji jenap Jimmi Leung, zawod önümçiliginde 43 ýyl tejribesi bar we 36 ýyl bäri zawodlaryň ýeke-täk eýesi.

1980-nji ýyldan 1984-nji ýyla çenli Gonkong Crown Asia Watch Group we Gonkong Golden Crown Watch Manufacturing Co., Ltd.-de inerener bolup işledi.

1984-nji ýyldan 1986-njy ýyla çenli Gonkong Hip Shing Watch Co., Ltd. we Şençzhenen Onweý Watch önümçilik zawodyny esaslandyrdy.

1986-njy ýylda Gonkong Onway Watch Metal Co., Ltd. we Foshan Nanhai Onway Watch Industry Co., Ltd.

2000-nji ýylyň başynda, açyk bukulýan mebelleri ösdürip başlady we köp ýurtda belli markalar bilen hyzmatdaşlyk etdi.

Soňra 2003-nji ýylda “Foshan Areffa Industry Co., Ltd” -ni esaslandyrdy we 2021-nji ýylda “Areffa” açyk markasyny satuwa çykardy.

“Areffa” 20 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan sagat we açyk bukulýan mebel öndüriji.Günorta Koreýa, Japanaponiýa, Europeewropa we ş.m. ýaly daşary ýurtlara özümiz tarapyndan işlenip düzülen we patentlenen ýokary hilli açyk kempir önümlerini eksport edýäris.

Bazaryň üýtgemegi bilen, adamlara wagt gözlemegi ýatlatmagyň ýerine, esaslandyryjymyz - jenap Jimmi Leung adamlara wagtyň gadyryny bilmegi we lezzet almagyny isleýän marka döretmek kararyna geldi.Dynç alyş çäreleri şäher ilatynyň dynç almagy, tebigata ýakynlaşmagy we şypahana görnüşindäki durmuşdan lezzet almagy üçin täze jemgyýetçilik gatnaşygy we durmuş ýörelgesidir.

Dünýä belli markalar üçin bukulýan mebelleri ösdürip we öndürip ýörkä, jenap Jimmi Leung ýerli ilat üçin ýokary hilli bukulýan mebel önümlerini öndürmäge çalyşýar.Şol sebäpden, “Areffa” brendini gurmaga özüni bagyş etdi we Hytaýyň ýokary derejeli açyk kemping markasyna öwrülmegi ýüregine düwdi.

Marka hekaýasy (2)

Marka ösüşi

Areffa 2021-nji ýylda Hytaýyň Foshan şäherinde esaslandyryldy.

Önümlerine şular girýär: çadyrlar, örtükler, kempirler, bukulýan oturgyçlar, bukulýan stollar, bukulýan düşekler, bukulýan raflar, barbekýu panjaralary we ş.m.

Marka ösüşi (1)

Highokary hilli saýlamagymyz we ajaýyp ussatlygymyz sarp edijileriň giňden öwgüsini we söýgüsini gazandy.

Marka ösüşi (2)

Her kiçi nurbat her bir komponentiň düzümine ajaýyp birleşdirildi.Näzik we nepis ussatlyk wagtyň barlanmagyna çydap biler.

Marka ösüşi (3)

Önümlerimiz stil taýdan dürli-dürli, ýeňil, ýöne durnukly, ýönekeý, ýöne moda we dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyrýar.

Üznüksiz gözleg we uly dizaýn toparynyň täzelikleri bilen, häzirki wagtda 38 sany patentlenen önümimiz bar we Hytaýda R&D, önümçilik, dizaýn, satuw we hyzmaty ýokary tehnologiýaly kärhana birleşdirýän ýokary derejeli açyk söwda markasyna öwrüldik.

Marka standartlary

Çig malyň hiline we işleýiş dizaýn stiline ýokary baha berýäris.Productshli önümler tebigy materiallara ileri tutýarlar: 1. Päk tokaýlardan birma çaýy;2. 5 ýaşdan uly tebigy bambuk we ş.m. Çig malyň çeşmesinden başlap, soňraky çig malyň öndürilmegine we galyp edilmegine çenli, satyn alyş talaplarymyza laýyklykda berk gözegçilik edýäris, ýarym taýýar önümleri barlaýarys we taýýar önümleri barlaýarys.

Amalyň her jikme-jiginde, her nurbatynda, her bir material saýlanyşynda we wagtyň her pursatynda ünsli bolýarys.Ussatlyk we telekeçilik ruhy bilen önümlerimizi tüýs ýürekden süpürýäris we hakykatdanam kämillige çalyşýarys.

Önümiň hiliniň we işleýşiniň marka üçin ähmiýetini gowy bilýäris we ýokary hilli we özboluşly dizaýna ünsi jemlemegi talap edýäris.Ajaýyp ussatlyk, ajaýyp funksional dizaýn bilen utgaşyp, özboluşly stili öz içine alýar, müşderilerimizi kanagatlandyrýar we rahatlandyrýar.

Marka düşünjesi

Gowy işler oýlanyşykly we adamlar bilen habarlaşyp bolýar.

Areffa innowasiýa we minnetdarlygy talap edýär.

Areffanyň ýokary hilli önümleri hem her kimiň dynç alyş durmuşyna ymtylmagyna laýyk gelýär.

Areffa has gymmatly we täsirli marka öndürmek üçin synanyşmagy we täzeligi dowam etdirýär.

Areffa bir gün açyk mebel pudagynda öňdebaryjy bolmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýar.

Marka hekaýasy (8)

Uly ýoldan ýönekeýlere

Täzeçillik we minnetdarlyk bildirýäris.Highokary hilli önümlerimiz hem her kimiň dynç alyş durmuşyna ymtylmagyna laýyk gelýär.

Üznüksiz synaglar we täzelikler arkaly täsirli marka döretmäge we önümlerimizi has gymmat bahaly etmäge synanyşýarys.

Açyk mebel pudagynda öňdebaryjy bolmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Plönekeýlik, durmuşy düşünmekdir.Gowy önüm pikirlenmeli we ulanyjylary bagtly we rahat duýmagy başarmaly.

Biz elmydama ýönekeýlik ideýasyna eýerdik we has köp ugurda sarp edijiniň isleglerini kanagatlandyrýan önümleri dizaýn etmegi dowam etdireris.

Däp-dessurlaryň çäklendirmelerini bozmagy maksat edinýäris.Bazarda ýeke-täk bolsak-da, başgaça bolmaga çalyşýarys.

Theurduň hemme ýerinde ösüş depginimizi artdyrmak bilen bir hatarda, öz korporatiw medeniýetimizi saklamagy talap edýäris.

Simpleönekeý we owadan önümleri dünýä getirmekden başga-da, erkinlik ruhuny hemme ýere ýaýratmak isleýäris.

Döwrebap adamlar üçin önümleri ulanman, baş gahryman we erkin agent bolmak isleýärler.

Marka görnüşi

Lager, lezzetiň, ruhy gözlegiň we adamlaryň tebigata bolan islegidir.

Adamlary tebigata has ýakynlaşdyrmagy, adamlar bilen adamlaryň arasynda baglanyşyk gurmagy, kemping arkaly adamlar bilen durmuşyň arasyndaky gatnaşyklary gurmagy umyt edýäris.

Şäheriň üýşmeleňlerinden uzakda bolmak we başga bir stil tejribesini öwrenmek üçin göçme kempir enjamlarymyzy alyň.

Tebigatda şemaldan we ýagyşdan lezzet alyp, daglary we derýalary görüp ýa-da biriniň aýdymyny diňläp bilersiňiz

Marka hekaýasy (9)

  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube