Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

B: Zawodmy?

J: Biz güýçli öndürijileriň çeşmesinden göni satuw.Kompaniýanyň 100-den gowrak işgäri we ýyllyk önümçiligi 2 milliondan gowrak.Häzirki wagtda bizde maşyn gaýtadan işleýän ussahana, gurnama ussahanasy, tikin ussahanasy, gaplaýyş bölümi, hil barlag bölümi, daşary söwda bölümi we ş.m. bölümleri we hünärmen gözleg toparlary bar.

B: Önümiň patenti barmy?

J: Areffanyň Hytaýda 50-den gowrak patentlenen önümi bar.

B: Mysal alyp bilerinmi?

J: Hawa, müşderiniň isleglerine görä subutnama hyzmatlaryny berip bileris.

B: Iň az sargyt mukdary barmy?

J: Hawa, ähli halkara sargytlar üçin iň az sargyt mukdaryny talap edýäris, anyk mukdaryny bilmek isleseňiz bize ýüz tutuň, sag boluň.

B: OEM edip bilerinmi?

J: Hawa, 20 ýyllyk ýokary derejeli önümçilik tejribesi bolan hünärmen dizaýn toparymyz bar.Etiketkaňyzy goýmak üçin jogapkärçilik çekerin

B: ODM edip bilerinmi?

J: Hawa, isleýän önümleriňizi dizaýn etmek üçin siziň bilen işlemek üçin hünärmen R&D toparymyz bar.

B: Nusgalary gaýtadan işlemek mümkinmi?

J: Hawa, diňe nusgalar bermeli, biz olary siziň üçin öndüreris we öndüreris.

B: Bir stockada lomaý satylyp bilnermi?

J: Hawa, zawod harytlary aksiýada satýar, şonuň üçin üpjünçiligiň ýeterlikdigine we aksiýanyň amatly bahadan elýeterlidigine arkaýyn bolup bilersiňiz.

B: Serhetlerden haryt iberip bilerinmi?

J: Hawa, önümleri içerki we daşary ýurt platformalary arkaly üpjün edýäris.Gyzgyn satylýan modelleriň köpüsi Japanaponiýada, Günorta Koreýada, Europeewropada we ABŞ-da gowy satylýar.Bizde ýeterlik inwentar bar we gönüden-göni aksiýadan iberilip bilner.

B: Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

J: Bank hasabymyza töläp bilersiňiz: 30% öňünden goýum we ýük töleginiň göçürmesine garşy 70% balans.

B: Hil kepillendirilýärmi?

J: Hawa, zawodymyz esasan halkara ülňülerine laýyklykda berk hil barlagy bilen ýokary derejeli önümleri öndürýär.Her bir komponent doly barlanýar.

B: Önümiň daşarky gaplamada eltilmegine kepil geçip bilersiňizmi?

J: Hawa, elmydama ýokary hilli eksport gaplamalaryny ulanýarys, professional gaplama we standart däl gaplama talaplary goşmaça töleg alyp biler.

B: Bazarda şuňa meňzeş önümler köp.Siziň artykmaçlygyňyz näme?

J: Areffa önümleriniň on ýyl kepilligi bar.20 ýyllyk tejribämiz bolan gözleg we gözleg toparymyz bar.Areffanyň dürli uglerod süýümi ýörite görnüşli turba bukulýan oturgyçlary dünýäde ilkinji satuwdyr.Bazarda gaty meşhur bolansoň, üznüksiz satylýar.Productshli önümlerimiz öz zawodymyzda R&D, çig mal, gaýtadan işlemek we önümçilikden tamamlandy we bularyň hemmesi patentlenen önümler.Zawod çig malyň hiline gözegçilik edýär, ýarym taýýar önümleri doly gözden geçirýär, önümçiligiň her ädiminde on ýyldan gowrak tejribesi bolan hünärmen tehnikler tarapyndan öndürilýär we ahyrynda taýýar önümleri doly gözden geçirýär.

Haýsy tarapy etsek-de, elimizden gelenini edýäris.Halkara we milli senagat standartlaryndan ýokary.


  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube