Areffa amatly alýumin oturgyç - Deňi-taýy bolmadyk rahatlyk üçin giň dizaýn

Gysga düşündiriş:

Bu oturgyjyň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, onuň has galyň çarçuwasydyr.Oturmak meselesinde durnuklylygyň möhümdigini bilýäris, şonuň üçin berk binýady üpjün etmek üçin oturgyjyň çarçuwasyny berkitdik.Indi titremek ýa-da çaýkamak hakda alada etmegiň zerurlygy ýok - oturyň, dynç alyň we rahatlyk alyň.

 

Goldaw: paýlamak, lomaý, subutnama

Goldaw: OEM, ODM

Mugt dizaýn, 10 ýyl kepillik

Soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümleriň beýany

Ergonomiki taýdan döredilen bu oturgyç has oňat rahatlyk we goldaw berýär.Egrilen dizaýn, arka basyşyny has peseldip, oturmagyň ýagdaýyny gowulaşdyryp, arka egrisine has laýyk bolup biler.Giňeldilen arka, has uly goldaw meýdançasyny üpjün edip, oturmagyň ýagdaýyny has durnukly we amatly edip biler.Bu oturgyjyň dizaýny, hakykatdanam adaty oturgyçlaryň zynjyrlaryny döwüp, ulanyjylara has gowy tejribe getirip biler.

Areffa 72BD (1)

önümleriň artykmaçlygy

Areffa 72BD (2)

Bu oturgyç galyň 1680D matadan tikilip, ajaýyp könelişme we ýyrtylma garşylygy bar.Matanyň galyňlygy ortaça bolup, adamlary doýmaz we rahat oturmak duýgusyny üpjün etmez.Mata uzak wagtlap ulanylandan soň zaýalanmazlygyny kepillendirip bilýän könelişme çydamlydyr.

Bu oturgyç çarçuwasy, ýokary okislenme bejergisinden soň poslamagyň öňüni alyp biljek ýokary hilli alýumin garyndy materialyndan ýasaldy.

Gurluş, adamlara doly howpsuzlyk duýgusyny getirýän durnukly ýük göteriji we ruluň öňüni almak aýratynlyklaryna eýe bolan X görnüşindäki uly göwrümli displeý hökmünde dizaýn edildi.

Baglaýjy bölekler poslamaýan polat enjamlaryndan ýasalýar we pos meselesi ýüze çykmagynyň öňüni alyp bilýän ýerüsti okislenýär.

Dizaýn we material seçimi oturgyjyň çarçuwasyny çydamly, poslama garşy edýär we uzak wagtlap işini we gözelligini ýitirmän ulanylyp bilner.

Areffa 72BD (3)
Areffa 72BD (4)

Oturgyjyň goltuklary ýokary gatylyk we gowy güýç aýratynlyklaryna eýe bolan tebigy bambukdan ýasalýar.

Oturgyjyň goltugynyň planşeti, bambukyň tebigy reňkini we gurluşyny saklap, asyl bambuk reňkinde bezelendir we üstü tekiz we rahatdyr.Bambukyň özi adamlara tebigy we ýyly duýgy getirýän ýyly reňkde bolýar.Palçyk nagşy hem gaty düşnükli we oturgyja dokma we gözellik goşýar.

Oturgyjyň goltugynyň egri dizaýny, adam golunyň tebigy asylan ýagdaýyna has laýyk bolup biler, ulanyjylaryň oturgyçda oturmagy has amatly we rahat bolar.

Bambuk, şeýle hem, oturgyç goltuklarynyň hilini we hyzmat ediş möhletini netijeli kepillendirip bilýän çyglylyga garşy häsiýetlere eýedir.

Qualityokary hilli süýşmeýän matalar: süýşmäge garşy ajaýyp effekt, berk we könelişme, ýassyk effekti bilen, goşmaça durnuklylygy üpjün edýär, çydamly we deformasiýa aňsat däl, agaç pollar, plitkalar, halylar ýaly dürli gatlara uýgunlaşyp biler. we ş.m. oturgyjyň berk durmagyny üpjün etmek üçin.

Areffa 72BD (5)

Näme üçin bizi saýlamaly?

Önüm örän amatly we amalydyr.Açmak we bukmak üçin bary-ýogy 3 sekunt gerek.Önümleriňizi zeperlerden gorap bilýän we basyşsyz götermek aňsat 300D daşky sumka bilen enjamlaşdyrylandyr.Syýahat edýärsiňizmi ýa-da gündelik ulanýarsyňyzmy, bu önüm syýahatyňyzy has amatly eder.

Areffa 72BD (6)

Önüm giňeldildi

Areffa 72BD (7)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube