Areffa 51-nji halkara mebel ýarmarkasynda ajaýyp görnüşe taýýarlanýar

微 信 图片 _20240308151352

51-nji halkara meşhur mebel (Dongguan) sergisi 15-nji martdan 19-njy mart aralygynda Dongguanyň Houjie şäherindäki Guangdong häzirki zaman halkara sergi merkezinde geçiriler.10 sergi zalynyň hemmesi açyk, 1100+ marka bir ýere jemlenýär we önümleriň gözelligini, ussatlygyny, dizaýnyny we hilini daşarky dünýä görkezmek üçin 100+ çäreler geçirilýär.

 

TOP markalary täze dizaýn köşgi döretmek üçin ýygnanýarlar.

 

Her ýylyň mart aýynda geçiriljek meşhur mebel ýarmarkasy öý mebel pudagynda ilkinji bahar sergisidir, şeýle hem täze dünýä önümleri, täze ugurlar we görnükli dünýä markalarynyň täze modelleri üçin açylýan ýerdir.

 

2024-nji ýylda geçirilen 51-nji halkara meşhur mebel (Dongguan) sergisi ýokary hilli mebel, ýokary derejeli özleşdirme, doly integrasiýa, programma üpjünçiligi intellektual, moda iki zal, akylly uky, çagalar mebelleri, açyk mebel, ýumşak bezeg esbaplary ýaly sergi meýdançasynyň meýilnamasyny hem kämilleşdirer. , Moda sungaty, mebel materiallary, akylly tehnika we beýleki esasy mebel kategoriýalary.

Areffa ajaýyp önümler bilen peýda bolar

Gelmäge tüýs ýürekden çagyrýarys!

东莞 展 海报

Täsirli marka hökmünde Areffa elmydama hiliň kepilligini görkezýän "tutanýerlilik" ruhuna eýerdi.

 

Areffa brendiniň "professional önümçiligi" barada has köp adamyň has çuňňur düşünmegine ýol bermek üçin Areffa markasy hil gözlemekden hiç wagt ýüz öwürmedi.Ulanylan materiallar we dizaýn stilleri önümleriň hilini we amalylygyny üpjün etmek üçin seresaplylyk bilen barlandy we saýlandy.

 

Bu sergide görkezilen täze mata materiallary we kämilleşdirilen dizaýn stilleri özüne çekiji bolar.Bu täze önümler bar bolan matalaryň hilini ýokarlandyrýar, has innowasion elementleri öz içine alýar we seresaply dizaýn arkaly ulanyjylara has amatly we çydamly önümler berýär."Professional önümçilik" diňe bir şygar däl, Areffa brendiniň hemişe yzarlaýan maksady.

 

Areffanyň hünär önümçiliginde tutanýerliligi we tutanýerliligi, has köp adama Areffa markasynyň görkezýän hil kepilligine çuňňur düşünmäge we tanamaga mümkinçilik berer.

 

Serginiň üsti bilen Areffanyň hünär önümçiliginiň aňyrsynda ajaýyp ussatlyga we hil kepilligine has köp adam düşüner diýip umyt edýäris.Şeýle hem, Areffanyň bu pudakdaky ornuny hasam berkider we has köp sarp edijiniň ynamyny we goldawyny gazanar.

Areffa sergä haýsy önümleri getirer?


Ilki bilen göz aýlalyň

Areffa dizaýnerleri, oturgyçlaryň ulanylyşyny aňsatlaşdyrmak üçin elmydama has ýönekeý geometrik çyzyklary we has baý reňkleri ulanýarlar.Hiç hili gurnama zerurlygy ýok, derrew olaryň üstünde oturyp bilersiňiz.

 

Syýahat üçin “Areffa” dopamin pes arka möhürli oturgyjyny saýlamak, açyk düşelgäni diňe bir ajaýyp tejribe bilen ýokarlandyrman, eýsem reňk we tebigatyň birleşmegi bilen getirilen rahatlygy we bagty hakykatdanam duýmaga mümkinçilik berer.

多 马 胺 0 椅 椅 椅 _05

Bu oturgyç sebäpli Areffa gizlin ýoly sazlamak üçin ýörite dizaýn etdi.Bu düzediş amalyny ýerine ýetirenimizde barmaklaryň gysylmagynyň öňüni alyp biljek patentlenen dizaýn.Alada edýäris, alada etme.

28657

5 ýyl gözleg we ösüşden soň, oturgyç dünýä inmek üçin 18 hünärmen, 108 proses we 200 sagat gerek.Şeýle hem, 10 kilo üçin 50 kilogram dinamiki ýük göteriji synagdan we 72 sagatda 500 kilogram statiki ýük göteriji synagdan geçdi.

2024-01-11 174238 (1)

300 funt göterip bilýän kemperwanda bary-ýogy 6,3 kg bar.Siz muňa ynanýarsyňyzmy?!!“Areffa” uglerod süýümi kempiri edil şuny edýär!Geliň we başdan geçiriň.

15824

Lighteňil we alpinist dostlary halaýan dostlar, Areffanyň täze IGT ýeňil stoly size laýyk!

Thinghli zat gaty ýeňil alýumin garyndysyndan ýasaldy.Stoluň ýokarsy ýagdan goraýan we çyzmak aňsat däl aşaga çydamly material bilen pürkülendir.Örän ýeňil, bary-ýogy 2kg!Daşky enjamlar ýeňil, ykjam we syýahat etmek aňsat bolmaly!

2393

Stoluň ýokarsy 3.0 mm galyňlykda, gaty we deformasiýa däl, galyň we ýeňil.Surfaceerüsti ýörite örtülen we ajaýyp suwa garşylygy, ýylylyga garşylygy we ýanmaga garşy häsiýetleri bar, amatly tejribe döredýär.

Alýumin garyndysy stol aýaklarynyň patentlenen dizaýny, üçburçluk güýji deň paýlaýar we ylmy burç stoluň aşagy bilen berk baglanyşykly bolup, ony durnuksyz we sarsmaz edýär.

DSC00945

Siziň bilen düşelge

Durnukly ösüş durmuşyň täze düşünjesine öwrüldi.Şähere aýlanyp, düşelge guranymyzda we gözden geçirenimizde, beýik agaçlardan başlap, derýalara, guşlardan, haýwanlardan mör-möjeklere we kömeleklere çenli ähli zady öz içine alýan tebigatyň henizem hyýalymyzyň ornuny tutup bilmejekdigine göz ýetirýäris.

Durmuş köp anyk duýgulara öwrüldi.Perhapshtimal, sapaklarymyzyň biri passiw kabul edilende işjeň saýlamagy öwrenmekdir: ýönekeý saklaň we artykmaçlygy we päsgelçiligi taşlaň.

Kemping, durmuş pelsepämiziň iň gönüden-göni beýanydyr, bu ýerde amaly we hil taýdan durmuşa geçirýäris.Şonuň üçin Areffa kemping bazarynda barha köp orny eýeleýär.

Tebigat hökmany suratda "şäherden gaçmak" üçin niýetlenen ýer däl-de, eýsem gülläp ösýän şäher durmuşymyz we biziň bilen ýaşap boljak geljegimiz bilen baglanyşyp boljak täze sahna.

Tebigatda, tebigaty söýmek - akyl bilen tebigatyň utgaşmagy akyl we hyýal döredip biler.


Iş wagty: Mart-09-2024
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube