“Areffa” ajaýyp kempir stoly —— çydamly we göçme, göçme açyk düşelge stoly

Gysga düşündiriş:

Çylşyrymly kempir stolumyzy aýratynlaşdyrýan zat, onuň innowasion nahar aýratynlyklarydyr.Stol, IGT peçiniň üstünde ýerleşdirilip, amatly bişirilýän ýere öwrülip bilýän ýörite işlenip düzülen aýyrylýar.Uly nahar enjamlaryna zerurlyk bolmazdan, düşelgäňizde ýakymly nahar taýýarlap bilersiňiz.Bu, açyk howada nahar bişirende tebigatyň gözelliginden lezzet almagy halaýanlar üçin ajaýyp çözgütdir.

 

Goldaw: paýlamak, lomaý, subutnama

Goldaw: OEM, ODM

Mugt dizaýn, 10 ýyl kepillik

Soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümleriň beýany

Bu ýeňil bukulýan tablisa, gaty gymmat bahaly giriş derejesindäki tablisadyr.

Tablisa aňsatlyk bilen bukulmak we aňsat götermek we saklamak üçin düzülendir.Smoothumşak ýük göterijiligi bilen, gündelik ulanylýan zatlary ygtybarly goldap biler.Planşet, ýokary berkligi we estetikasy bolan we dürli bezeg stillerine aňsatlyk bilen uýgunlaşyp bilýän ýokarky material hökmünde çaý tagtasydyr.Çaý tagtasy zerurlyklara görä erkin hereket edip bilýän erkin hereket etmek funksiýasyna hem eýedir.

Tablisanyň çarçuwaly dizaýny has erkin we IGT periferiýa önümleri bilen aňsat birleşdirilip bilner.Zerurlyklara we giňişlik talaplaryna laýyklykda, dürli ulanylyş ssenarilerine we zerurlyklaryna uýgunlaşyp bilýän şahsylaşdyrylan kombinasiýany gazanmak üçin tablisany beýleki IGT önümleri (1 birlikli ojak, 1 birlikli peç) bilen birleşdirip bolýar.

IGT çaý tagtasynyň kombinasiýa tablisasy (1)

Näme üçin bizi saýlamaly?

Stol çarçuwasy iki bölekden, alýumin garyndy çarçuwasyndan we gysga poslamaýan polatdan ybarat.Alýumin garyndy çarçuwasy ýeňil we güýçli bolup, stol üçin durnukly goldaw berýär.Poslamaýan polatdan gysga taraplar stola goşmaça güýç we çydamlylyk berýär.Iki materialy poslamak aňsat däl we stoluň çarçuwasy durnukly we ygtybarly bolmak üçin seresaplylyk bilen düzülendir.Loadük göterijiniň iň ýokary kuwwaty 20 kg bolup, dürli zatlary ýerleşdirmek üçin amatlydyr.Açyk kempir, öý ofisleri, okuw ýerleri ýa-da söwda ýerleri üçin amatly.

IGT çaý tagtasynyň kombinasiýa tablisasy (2)

Bu dizaýnyň tablisasy stoluň aýaklary üçin U şekilli dizaýny kabul edýär, bu stoluň deň derejede stres edilmegini we stoluň üstünden gaçmagynyň öňüni alyp biler.Mundan başga-da, stoluň aýaklarynyň ujuna süýşmeýän aýak torbalary oturdylýar, bu stoluň ýere berk ýerleşdirilmegini we süýşmek aňsat däldigini, şeýlelik bilen stoluň has durnukly bolmagyny üpjün edýär.

Stol çarçuwasy we stol aýaklary poslamaýan polat çelekler bilen gulplanan üçburçluk goldaw gurluşlarydyr we goldaw has durnukly we berkdir

IGT çaý tagtasynyň kombinasiýa tablisasy (3)
IGT çaý tagtasynyň kombinasiýa tablisasy (4)

Planşet 6 bölek Birma çaýyndan ýasalýar, ýylmanak ýalpyldawuk, ýagly we ýalpyldawuk, üýtgeşik tebigy agaç dänesidir, deformasiýa etmek aňsat däl, mör-möjeklere garşy, poslama garşy, çaý tagtasy 2 bölek Birma teňki göçürilende erkin hereket edip biler. , 1 1 peç ýerleşdirip biler;4 bölek birma çaýyny gymyldadanda, 2 sany 1 peç ýerleşdirýär.

Stol saklamak we daşamak üçin has amatly daşarky sumka bilen enjamlaşdyrylandyr

IGT çaý tagtasynyň kombinasiýa tablisasy (5)
IGT çaý tagtasynyň kombinasiýa tablisasy (6)

Önümiň ululygy

IGT çaý tagtasynyň kombinasiýa tablisasy (7)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube