“Areffa” ýokary hilli çekip bolýan açyk stol - açyk meýdanyňyzdan peýdalanyň, götermek aňsat we ulanmak aňsat.

Gysga düşündiriş:

Daşarda wagt geçirmegi halaýarsyňyzmy?Howluda, eýwanda ýa-da seýilgähde bolsun?Şeýle bolsa, açyk tejribäňizi artdyrmak we dürli çäreler üçin köpugurly ýerleri döretmek üçin ajaýyp önümlerimiz bar.Highokary hilli çekip bolýan açyk stollarymyz göçme, köpugurly we ulanmak aňsat, daşky giňişligiňize amatlylygy we işlemegi üpjün etmek üçin döredildi.

 

Goldaw: paýlamak, lomaý, subutnama

Goldaw: OEM, ODM

Mugt dizaýn, 10 ýyl kepillik

Soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümleriň beýany

Açyk açyk uglerod süýümi stoly + uglerod süýümi aşhana şkafynyň kombinasiýasy, açyk nahar bişirmek üçin amatlylyk we rahatlyk getirýän işleýän aşhana.Onuň dizaýny, aňsatlyk bilen hereket edip we göterip bolýan uglerod süýümli materialyň ýeňilligi we çydamlylygy bilen ylham alýar.

Planşet meýdançasy jomart bolup, nahar bişirmek we nahar taýýarlamak üçin köp ýer berýär.Gök önümleri kesmek, krepkalary öwürmek ýa-da gap-gaçlary saklamak bolsun, adamdan köp bolmaz.Alýumin garyndysy gara reňkli stoluň üstüni arassalamak aňsat we iýmit tegmillerini aňsat goýmaýar.

Uglerod süýümli aşhana şkaflary ýeterlik ýer berýär.Nahar bişirilende saçagyňyzy arassa we tertipli saklamak üçin her dürli ýakymly çüýşeleri, küýzeleri, gap-gaçlary we ingredientleri goýup bilersiňiz.Mundan başga-da, uglerod süýümi üçburç materialyň çydamlylygy, kabinetiň durnuklylygyny üpjün edýär we aşhana gurşawynda poslama aňsat zeper ýetmeýär.

Giň stoluň üstünde we ammar giňişliginden başga-da, bu kombinasiýanyň başga bir aýratynlygy, aňsatlyk bilen hereket edip bolýar.Uglerod süýümli materialyň ýeňil agramy tutuş kombinasiýany herekete getirmegi aňsatlaşdyrýar we açyk meýdanda ýa-da içerde islän ýerine geçirip bolýar.Bu açyk nahar bişirmek üçin has çeýeligi we amatlylygy üpjün edýär.

LZC_7035
LZC_9687
LZC_9707

Açyk mangal, açyk kempir ýa-da maşgala ýygnanyşygy bolsun, size amatly we amatly nahar bişirmek tejribesini getirip biler.

Bir katalogy alyň (1)
Bir katalogy alyň (2)

Stollar we aşhana şkaflary erkin birleşdirilip, dogry burç görnüşinde ýa-da göni çyzyk görnüşinde gurlup bilner.Amal ýönekeý we amatly, ýygnanandan soň durnukly we tekiz

Tablisa

Uglerod süýümli stol, alýumin garyndy stol stoly isleg boýunça herekete getirilip bilner, 1 birlik IGT peç tekjesini gurmak üçin 2 sany alýumin tagtany herekete getirip bilersiňiz we çarçuwada saklamak üçin amatly 1 birlik IGT peç ulanylyp bilner we nahar bişirmek

Ulanyş meýdançasyny giňeltmek üçin kiçijik zatlar stoluň gyrasyna asylyp bilner we zatlar iş stolunyň arassa we tertipli bolmagy üçin kategoriýalarda saklanýar.

Bir katalogy alyň (3)

Ulanyş meýdançasyny giňeltmek üçin kiçijik zatlar stoluň gyrasyna asylyp bilner we zatlar iş stolunyň arassa we tertipli bolmagy üçin kategoriýalarda saklanýar.

Stoluň aşaky gatlagy ýeňil zatlary saklap bilýän, zatlary ýerlikli saklap bilýän we ýerleşdirmek üçin amatly bolan 600G mata we uglerod süýümli kysmat bilen berkidilen.

Bir katalogy alyň (4)
Bir katalogy alyň (5)

Ministrler Kabineti

Şkaf 600D matadan tikildi, ysy ýok, solmaýar, geýmek aňsat däl

Aşhana şkafynda ýeterlik ammar bar, üç gat ýer we zatlaryň gatlaklary bulaşyk däl

Aşhana şkafynyň gapdalynda ownuk zatlary ýerleşdirip we umumy ýerden doly peýdalanyp bilýän kiçijik tor jübüleri bar

Bir katalogy alyň (6)
Bir katalogy alyň (7)
Bir katalogy alyň (8)

Önümiň ululygy

Bir katalogy alyň (9)
Bir katalogy alyň (10)

Kiçijik ammar göwrümi, götermek aňsat

Bir katalogy alyň (11)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube