“Areffa” köpugurly kemping stoly - açyk howada iň oňat saýlaw

Gysga düşündiriş:

Açyk nahar barada aýdylanda, oturylyşyklar, barbeküler ýaly ýapyk çäreler üçin ýa-da goşmaça iş meýdany hökmünde dogry esbaplara eýe bolmak möhümdir.

Sleumşak, minimalistik dizaýn islendik gurşawa yzygiderli garyşyp, ony dürli ýagdaýlarda ulanyp boljak köpugurly mebel bölegi edýär.

“Areffa” köpugurly kemping stoly, açyklygy, çydamlylygy we işleýşini hödürläp, daşarky zerurlyklaryňyz üçin niýetlenendir.

 

Goldaw: paýlamak, lomaý, subutnama

Goldaw: OEM, ODM

Mugt dizaýn, 10 ýyl kepillik

Soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümleriň beýany

IGT bambuk stoly özüne çekiji we işleýän mebel bölegi

Aýyrylýan planşet:
IGT bambuk stoly, talap edilýänçä planşetiň ulanylýan ýerini artdyryp bolýan aýrylýan bambuk tagtasy bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu işlemek ýa-da iýmek üçin has köp ýere mätäç adamlar üçin amatly.

Stoluň ýokarsyndaky ulanylýan meýdany köpeldiň: Stoluň ýokarsyny uzaltmak bilen, IGT bambuk stoly, iş resminamalary ýa-da saçak önümleri bolsun, zatlary has amatly ýerleşdirmäge mümkinçilik berýän stoluň ýokarsynyň ulanylýan ýerini artdyryp biler.

Bambuk stolunyň ýokarky kwartirasy:
Bambuk stoluň ýokarsy zatlaryň gaçmazlygy üçin tekiz.

Stol durnukly we berk:
IGT bambuk stoly ajaýyp durnuklylygy we berkligi bolan ýokary hilli bambuk materialyndan ýasalýar.Diýmek, ýykylmazdan ýa-da deformasiýa edilmezden agyr ýüklere çydap bilýär.

50KG çenli ýük göteriji:IGT bambuk stoly ajaýyp ýük göterijilik ukybyna we iň ýokary ýük göterijilik ukyby 50KG-a ýetýär.

IGT Stol köp funksiýaly (1)
IGT Stol köpugurly (2)

Bu stol tagtasynyň materialy tebigy bambuk, agaç we bambuk we asyl bambuk reňk stolunyň ýokarsy

Tebigy reňk:
Bambuk agaç bambukyň reňki gaty tebigy, içki bezegiň gözelligini goşup biler.

Smoothumşak ýer:
Stol tagtasynyň üstü inçejik ýalpyldawuk, gaty tekiz we el degirmek üçin amatly.

Güýçli, çydamly we könelmäge çydamly: Bambuk agajynyň gatylygy we könelmegine çydamlylygy, çyzylmagy we zaýalanmagy aňsat däl we ömri uzak.

Deformasiýa etmek aňsat däl:
Bambuk agaç bambuk durnukly aýratynlyklara eýedir, çyglylygyň üýtgemegine täsir etmeýär we deformasiýa, döwmek ýa-da egilmek aňsat däl.

Mör-möjeklere garşy we çyglylyga garşy: Bambuk agajy tebigy mör-möjeklere garşy we çyglylyga garşy häsiýetlere eýedir we mör-möjekler we galyplar tarapyndan aňsat hüjüm edilmeýär.

Stoly ulanmak we oňa hyzmat etmek: Arassalanyňyzda alkogol esasly maddalary ulanmakdan gaça duruň, ýumşak süpürmek üçin ýumşak çygly mata ulanyp bilersiňiz.Temperatureokary temperaturaly zatlary ýerleşdireniňizde, bambuk tagtasyny ýakmazlyk üçin termiki izolýasiýa padini goýuň.Gyzgyn zatlar bilen iş stolunyň arasynda göni aragatnaşykdan gaça durmaga synanyşyň.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Jübi stoly, bambuk tagtasynyň aşagy poslamaýan polatdan ýasalan, iş stoly gulplandy, iş stoly süýşmeýär we ulanmak ygtybarlydyr

Gulpy açmak we düzeltmek işlemek aňsat, kartoçkany aňsatlyk bilen çekip bolýar, iş stoly süýşüp, dizaýn edilen ýerine geçip, soňra gulplap biler

IGT Stol köp funksiýaly (3)
IGT Stol köp funksiýaly (4)

Stol tagtasynyň iki gapdaly süýşürilip bilner we iş stoly şol bir wagtda hereket etmek arkaly uzaldylyp bilner, bu bolsa iş stolunyň ýerini 60% artdyryp biler.Islegiňize görä 2 bölümli IGT peçini ýerleşdirip bilersiňiz.Örtülen peç üçin bambuk ýakylmazlygy üçin ilki bilen bambuk tagtasynyň iki gapdalynda alýumin garyndy ýylylyk izolýasiýa zolaklaryny gurmaly.

Stol aýaklaryny bukup bolýar we daşky halta saklamak üçin düzülendir

igt (1)
igt (2)
IGT Stol köp funksiýaly (5)
IGT Stol köp funksiýaly (6)

Önümiň ululygy

IGT Stol köp funksiýaly (7)
IGT Stol köp funksiýaly (8)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube