Areffa ýokary derejeli sazlanylýan beýiklik alýumin piknik stoly

Gysga düşündiriş:

Stollarymyz iki amatly ululykda: 55 sm we 70 sm.Noutbukyňyz üçin ykjam stol ýa-da açyk piknikler üçin giň planşet gerekmi, size habar berdik.Stoluň giňligi, ähli işiňiz, güýmenje ýa-da nahar iýmek üçin giň ýer berýär.Lighteňil alýumin stollarymyz bilen, kiçijik paketde işlemäge we köpugurlylyga garaşyp bilersiňiz.

 

Goldaw: paýlamak, lomaý, subut etmek =

Goldaw: OEM, ODM

Mugt dizaýn, 10 ýyl kepillik

Soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümleriň beýany

Stol ýeňil, ýöne güýçli ýeňil alýumin garyndysyndan ýasaldy.Iş stolunyň ini 55 sm we 70 sm iki ululykda bolýar.

Stol ýeňil agramly, güýçli we çydamly artykmaçlyklaryna eýe bolan ýeňil alýumin garyndysyndan ýasalýar.Adaty agaç ýa-da polat stollar bilen deňeşdirilende, alýumin garyndy stollary has ýeňil, götermek we ýerleşdirmek has aňsat we durnukly goldaw we gysylma garşylygy üpjün edýär.

Tablisa 55 sm we 70 sm iki sany planşet giňliginde bar.Islegleriňize görä, ýönekeý we ajaýyp dizaýn, durnukly we güýçli stol aýaklary, tekiz we aňsat arassalanan planşet, poslama garşy we suw geçirmeýän zatlary saýlap bilersiňiz.Açyk kempirde, öýde, ofisde ýa-da başga ýagdaýlarda ulanylsa-da, amatly gurşaw berip biler.

ýeňil göçme kemping stoly (1)
ýeňil göçme kemping stoly (2)

Stol ähli alýumin gurluşyny kabul edýär, umumy stol moda we owadan görnüşe eýe, ajaýyp güýç we durnuklylyk bilen, çukur nagyş dizaýny iş stoly has owadan we owadan edýär, ýönekeý we moda stilini görkezýär we hyzmat ediş möhletini ýokarlandyrýar. iş stoly.Surfacehli ýer ýüzünde ýörite işlenip düzüldi, tekiz ýer, amatly degmek, suw geçirmeýän, poslama garşy, zeper ýetirmek aňsat däl, arassalamak we saklamak aňsat

Stoluň birleşdiriji bölekleri stoluň ýokarsyny we stol aýaklaryny birleşdirýän esasy böleklerdir.Poslamaýan polatdan ýasalan enjamlar poslama garşylygy gaty gowy we poslamak aňsat däl, bu stoluň durnuklylygyny we berkligini ýokarlandyrýar we stoly owadan saklap we uzak ömri saklap biler.

Stoluň has uly agramyna we basyşyna çydap biljekdigi üçin, ýokary hilli perçinleri berkitmek has durnukly baglanyşyk üpjün edip biler, gowşatmak aňsat däl, poslamaýan polatdan ýasalan perçinler birikmäni berk saklap, gowy poslama garşylygy bar.

Adamlaryň stoly ulanmak isleglerini kanagatlandyrmak we stoluň umumy hilini we derejesini ýokarlandyrmak üçin ýokary hilli poslamaýan polat enjamlary we perçinler saýlanýar.

ýeňil göçme kempir stoly (3)
ýeňil göçme kemping stoly (4)

Stol täze we innowasion dizaýn, dört aýagy mugt sazlamak funksiýasyna eýedir, stoluň beýikligi şahsy zerurlyklara we islegleriňize görä sazlanyp bilner we islendik sebite uýgunlaşyp biler.

Stoluň dört aýagynyň beýikligini sazlamak funksiýasy aňsat.Deň däl ýüzler bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda belli bir aýagy aýratyn sazlap bolýar.Düzedişden soň, stoluň üstünde durnukly ýerleşdirilip bilner we stoluň beýikligi öz talaplaryňyza laýyk aňsatlyk bilen düzülip bilner.

Bu dizaýnyň artykmaçlygy, stoluň nirede ýerleşýändigine garamazdan işlemek ýa-da nahar bişirmek üçin durnukly platforma üpjün etmegidir

önümleriň aýratynlygy

Durnuklylygyň we titremä garşy artykmaçlyklaryna eýe bolan ýokary hilli X şekilli alýumin garyndy goldaw dizaýny.

X görnüşli gurluş, tablisanyň umumy durnuklylygyny ýokarlandyryp biler.Diagonal diregler biri-birine bagly bolany üçin, has dik we gorizontal güýçlere çydap bilerler we bu güýçleri goldawyň dürli böleklerine deň paýlap bilerler, daşarky güýçlere sezewar bolanda stoluň titremeginiň, egilmeginiň ýa-da süýşmeginiň öňüni alar we ulanylyp bilner. ynam tablisasy bilen.

X görnüşli ýaý, stoluň titremesini we titremesini azaldyp, stoly has durnuklaşdyryp biler we ulanyjy ony ulananda has durnukly we rahat duýup biler.

X görnüşli gurluş, şeýle hem iş stolunyň we oňa ýerleşdirilen zatlaryň täsirini dargadyp we göterip bilýän ýokary durnuklylyk we ýük göterijilik ukybyna eýedir.

ýeňil göçme kemping stoly (5)

Stoly aňsatlyk bilen ýygnap we söküp bolýar.Birnäçe garaşsyz bölekden durýar: stoluň ýokarsy, aýaklary, aňsat saklanylyşy we aňsat bukulma aýratynlyklary, amaly we çeýe açyk mebel görnüşleri.Açyk kempir bolsun, öý, ofis islegleriňizi kanagatlandyryp biler.

kiçi göwrüm

ýeňil göçme kemping stoly (6)
ýeňil göçme kemping stoly (7)

Önümiň artykmaçlyklary

Tablisa ýerüsti meýdany köpeldip, zatlary ýerleşdirmek ýa-da nahar bişirmek üçin has köp ýer berip biler.Iş stolunyň işini giňeldip bilýän 1 bölümli IGT merkezini gurmak üçin ulanylyp bilner, we nahar bişirmek üçin stoluň ýokarsynda gurnamaga mümkinçilik berýän IGT merkezini ýerleşdirip biler.
1 peçli stoly ulanmagyň artykmaçlyklary şulary öz içine alýar:

ACERI tygşytlamak:
Ojagy göni planşetiň içine salmak bilen, goşmaça aşhana ýerleriniň öňüni alyp bolar.Stoluň uzaldyş funksiýasy we peçiň utgaşmasy çäkli aşhana ýerini rasional ulanyp biler.

WERSATILITY:
Peç zerur bolmasa, saçak nahar, iş ýa-da beýleki çäreler üçin adaty nahar stoly hökmünde ulanylyp bilner.Nahar bişirmeli bolanyňyzda, diňe peçiň üstünde amatly we çalt goýmaly.

Arassalamak aňsat:
Stol giňeltmeleri köplenç aňsat bukulyp ýa-da yza çekilip bilner, bu bolsa arassalamagy has ýönekeýleşdirýär.Planşedi arassalamagyň wagty gelende, aňsat arassalamak üçin giňeltmäni epiň ýa-da yzyna alyň.

ýeňil göçme kempir stoly (8)

GYSGAÇA ULANMAK:
Nahar saçagy peç bilen ýakyndan utgaşyp, nahar taýýarlamagy has amatly we amatly edýär.Nahar bişirmek üçin goşmaça ýer talap etmeýär we naharhana bilen ýanaşyk bolup, nahar bişirilende beýlekiler bilen işleşmegi we aragatnaşyk saklamagy aňsatlaşdyrýar.

Iş stolunyň meýdanyny giňeltmek, ýer tygşytlamak, köp funksiýaly, arassalamak aňsat, ulanmak üçin amatly.Bu dizaýn diňe bir aşhananyň amaly we amatlylygyny ýokarlandyrman, eýsem dürli ssenariýalaryň isleglerini has gowy kanagatlandyrýar.

Önümiň ululygy

ýeňil göçme kempir stoly (9)
ýeňil göçme kemping stoly (10)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube