Areffa ýeňil uglerod süýümli bukulýan oturgyç - deňi-taýy bolmadyk güýç we durnuklylyk

Gysga düşündiriş:

Rewolýusiýa uglerod süýümli bukulýan oturgyjymyz - ýeňil seriýal bilen deňeşdirip bolmajak güýç we durnuklylyk dünýäsine gadam basyň, bu ajaýyp önüm ösen tehnologiýany ajaýyp dizaýn bilen birleşdirip, ýygy-ýygydan syýahatçy bolsaňyz-da, ýeke-täk oturgyç döretmek üçin, açyk höwesjeň ýa-da diňe öýüňiz üçin ajaýyp oturgyç çözgüdini gözleýän bu oturgyç, garaşyşyňyzdan has ýokarydyr.

 

Goldaw: paýlamak, lomaý, subutnama

Goldaw: OEM, ODM

Mugt dizaýn, 10 ýyl kepillik

Soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Uglerod süýümi seriýaly açyk kempir oturgyjynyň dizaýn düşünjesi, "ýeňil lýuks we minimalizme" esaslanýar we tebigaty we arassalygy ajaýyp birleşdirmegi maksat edinýär.Uglerod süýüminden ýasalan bu oturgyçlar diňe bir ýeňil we çydamly bolman, eýsem güýç we durnuklylygy hem hödürleýär.Şol bir wagtyň özünde, ýönekeý görnüş dizaýnyny kabul edýär, jikme-jikliklere we gurluşa üns berýär we ýokary hilli ussatlygy we dizaýn stilini görkezýär.Açyk kempir bolsun, piknik bolsun ýa-da açyk meýdanda bolsun, açyk kempir oturgyçlarynyň uglerod süýümi seriýasy size rahat we howpsuz oturgyç tejribe berip biler, bu bolsa tebigy gurşawda rahat we rahat dynç almaga mümkinçilik berer.

aýratynlyklary

Günorta Koreýadan getirilýän CORDURA matasy ýokary hilli oturgyç matasydyr.Aşakdaky aýratynlyklary bar:

Güýç we berklik:
CORDURA matasy ajaýyp aşgazan we ýyrtylma garşylygy üçin ýörite süýümlerden ýasalýar.Her gün ulanylýarmy ýa-da käbir kyn şertleri başdan geçirse-de, uzak ömri saklap biler.
KORDURA matasy gaty güýçli we el degirmek üçin ýumşak, şonuň üçin gaharlanma ýa-da rahatsyzlyk duýman, rahat gezelençden lezzet alyň.

Lighteňil:
Adaty oturgyç mata materiallary bilen deňeşdirilende, CORDURA mata agramy birneme ýeňil.Oturgyç mata goşmaça ýük goşmagynyň öňüni alyp biler we amatly gezelenç edip biler.

Durnuk reňk:
CORDURA matasy ýörite bejerilýär, reňki durnuk we solmak aňsat däl.Näçe gezek ýuwulsa we ulanylsa-da, janly reňk galýar.

AASsat ideg:
KORDURA matasyna ideg etmek aňsat.Easyeňil ýuwmak we tehniki hyzmat etmek mümkin.

aý oturgyjy ultra yşyk (1)

önümleriň aýratynlygy

Çuňňur ussatlyk oturgyç matasynyň gyrasynda görkezilip bilner.Oturgyç mata flanesiniň tekizligi we berkligi jikme-jiklikleri halaýanlar üçin köp täsinlikler getirer.Her bir jikme-jiklik oturgyç matasynyň gyralary arassa we arassa görüner ýaly üns berildi.El degirseňizem, synlasaňyzam, bu ajaýyp ussatlygyň getiren gözelligini we gurluşyny duýarsyňyz, açyk kempir ýa-da boş wagtyňyzy ulanmak has ýakymly we amatly bolar.

Bu oturgyç ýaýynda ulanylýan Japanaponiýanyň Toray-dan getirilen uglerod mata 90% -den gowrak uglerody öz içine alýar, pes dykyzlygy we süýrenmesi ýok we okislenmeýän gurşawda aşa ýokary temperatura çydap bilýär.Oturgyç çarçuwasy moda we nepis, ultra-ýagty we durnukly aýratynlyklara eýe, şeýle hem ýadawlyga garşy durnukly gara reňkli dizaýny kabul edýär.Bu oturgyç goldawy, açyk howada -10 ° C bilen + 50 ° C aralygynda ulanylyp bilner, ýöne gün şöhlesine we aýazyň uzak wagtlap täsir etmeginden haýyş edýäris.

aý oturgyjy ultra yşyk (2)
aý oturgyjy ultra yşyk (3)

önümleriň artykmaçlygy

Bir bölek gaty plastmassa tokly oturgyç çarçuwasynyň köp artykmaçlygy bar:
1. Dizaýn, umumy gurluşy gaty güýçli we durnukly edýär, ýokary agram we basyşa garşy durmaga ukyply.Diýmek, onuň ýük göterijiligi ýa-da durnuksyzlygy barada aladalanman oturgyçda rahat oturyp bilersiňiz.
2. Bir bölek gaty plastmassa tokly oturgyç çarçuwasynyň önümçilik prosesi ony has berk we berk edýär.Adaty bölüji oturgyç çarçuwasy bilen deňeşdirilende, bir bölek dizaýn gowşamak we döwmek ýaly umumy meseleleriň ýüze çykmagyny azaldýar.
Oturgyç çarçuwasynyň integrirlenen gaty plastmassa bukjasynyň dizaýny, durnukly we amatly gezelenç tejribesini üpjün edip biljek ygtybarly we ýük göteriji saýlawdyr.Içerde ulanylsa-da, açyk howada düşelge bolsun, bu oturgyç çarçuwasy howpsuzlyk we berklik üçin zerurlyklaryňyza laýyk gelýär.

aý oturgyjy ultra yşyk (4)

Umumy oturgyjyň örtülen dizaýny, arka rahatlygyny hakykatdanam gowulaşdyryp biler.Onuň dizaýny, oturgyjyň biliň egrisine laýyk gelmegine mümkinçilik döredýär, has oňat goldaw we durnuklylyk üpjün edýär, uzak wagtlap oturmak ýadamaz.Şol bir wagtyň özünde, bu dizaýn, bedeniň rahatlanmagyna we has gowulaşmagyna mümkinçilik döredip, adamlary has tebigy we rahat duýup biler.Rahatlyk bermek bilen bir hatarda, şeýle oturgyç adamlara has gowy işlemek we dynç almak üçin tejribe berip biler.

Bu oturgyjyň artykmaçlygy, az mukdarda göwrüminiň bolmagy we köp ýer tutmazlygy, şonuň üçin açyk howada düşelge geçirmek üçin örän amatlydyr.Çantada ýa-da awtoulagyňyzyň magistralynda aňsat saklamak üçin bukulýandygy sebäpli, daşamak aňsat.Uzak aralyga düşelge gurmak isleýärsiňizmi ýa-da açyk howada gysga bir iş bilen meşgullanýarsyňyzmy, bu oturgyç zerurlyklaryňyzy aňsatlyk bilen kanagatlandyryp biler, bu bolsa ýabany ýerde rahat oturmaga mümkinçilik berer.

aý oturgyjy ultra yşyk (5)
aý oturgyjy ultra yşyk (6)

Önüm giňeldildi

aý oturgyjy ultra-ýagtylyk (7)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube