“Areffa” ýokary hilli açyk bukulýan kempir oturgyjy - syýahat üçin amatly we ygtybarly saýlaw

Gysga düşündiriş:

Daşky çäreler şeýle oturgyjy talap edýär.Qualityokary hilli alýumin garyndysy durnukly ýük göterijini saklap biler.Ergonomiki taýdan döredilen oturgyç deňsiz-taýsyz rahatlyk getirýär.Oturgyç matasy ýokary hilli 1680D-den ýasaldy.Uzak oturanymyzda gurak bolup bileris., kenarda bolanyňyzda, bu iň ideal syýahat saýlawymyzdyr.

 

Goldaw: paýlamak, lomaý, subutnama

Goldaw: OEM, ODM

Mugt dizaýn, 10 ýyl kepillik

Soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümleriň artykmaçlygy

Lomber goldaw:
Oturgyç, biliň oňat goldanylmagyny üpjün etmek üçin adam biliniň egrisiniň görnüşine görä düzülendir.Bu, aşaky arkaňyza basyşy azaltmaga kömek edýär we uzak wagtlap oturanyňyzda has amatly bolýar.

Yzky dizaýn:
Yzky bölüm, oturanyňyzda deňsiz-taýsyz rahatlygy üpjün etmek üçin ýumşak, ýöne goldaw beriji material ulanyp, rahat we çäklendirilmedik görnüşde döredildi.

Oturylyşyk rahatlygy:
Gowy dem alýan ýüzi farfor, uzak wagtlap oturanyňyzda gurak we rahat bolmagy üçin gowy howa çalşygyny üpjün edip biler.

Tebigy dekompressiýa:
Bu oturgyç, bedeniňize edilýän basyşy boşatmaga kömek edip, lomber oňurganyň basyşyny azaltmak we has oňaýly duruş üpjün etmek üçin bedeniňiziň has tebigy uzalmagyna we rahatlanmagyna mümkinçilik döredip biler.

LV-093 (1)

önümleriň aýratynlygy

Saýlanan galyň 1680D matanyň köp ajaýyp aýratynlyklary bar.

Softumşak reňkler adamlara ýyly we rahat duýgy berýär.

Galyňlygy ulanylanda doýmaýar, dem almagy üpjün edýär we rahatlygy üpjün edýär.

Duýgurlyk gaty ýumşak, amatly taktil tejribe berýär.

Aşgazan we ýyrtylma garşylygy onuň uzak ömrüni üpjün edýär.

Ol ýykylmaz we zatlary tertipli saklap, sumkanyň görnüşini saklar.

LV-093 (2)

önümleriň artykmaçlygy

Ownuk-uşak zatlar üçin arka tarapdaky tor jübüleri

Dem alyş we çydamlylyk üçin berk materialdan ýasaldy.Telefonyňyzy, açarlaryňyzy, äýnekleriňizi we başgalary aňsat girmek üçin ammarda saklaň.

Tor dizaýny, goýýan zatlaryňyzy anyk görmäge we ýatdan çykarmazlyga mümkinçilik berýär.Islän wagtyňyz alynmaly ownuk zatlar üçin, oturgyjyň üstündäki tor jübüsi gaty amaly dizaýn.

Qualityokary hilli alýumin erginleri köplenç gaty anodlaşdyrylan bolup, alýumin materialyna çydamlylygy we zaýalanmagy üpjün edýär.

Gaty anodizasiýa alýumin ergininiň poslama garşylygyny gowulaşdyryp, hyzmat möhletini uzaldyp biler.Önüm has çydamly we owadan bolup, uzak möhletli poslama täsir edip biler.

LV-093 (3)
LV-093 (4)

Qualityokary hilli birma çaý agajyny saýlaň

Smooth Sanding:
Birmanyň çaý agajy tekiz we inçe gutarmak üçin inçe çägelenýär.
Ilyagly we ýalpyldawuk: Bu agaç belli bir ýagly we ýalpyldawuk bolup, ajaýyp wizual effekt berýär.UNIQUE TABY WOOD DÜŞÜNMESI: Birma çaýynyň özboluşly agaç dänesi bar, agaç bölekleriniň hersi dürli gurluşy we görnüşi bilen mebelleriň ýa-da bezegleriň arasynda özboluşly bolýar.

Deformasiýa etmek aňsat däl:
Birma çaýynyň birneme durnuklylygy sebäpli, çyglylyk we temperatura ýaly daşky gurşaw faktorlaryna aňsat täsir etmeýär we agaç deformasiýasy howpy pes.

Mör-möjeklere garşy:
Birma çaýynyň mör-möjeklere garşy zyýanly täsiriniň öňüni alyp biljek güýçli mör-möjeklere garşy häsiýetleri bar.

Poslama garşylyk:
Birma çaýynyň ýokary poslama garşylygy bar we çyglylyk, galyndy we beýleki faktorlar bilen agaçlaryň eroziýasyna garşy durup biler.

LV-093 (5)

Näme üçin bizi saýlamaly?

Poslamaýan polatdan ýasalan enjamlar posyň öňüni almak üçin ýerüsti okislenýär.

Poslama garşylygy we enjamlaryň könelmegine garşylygy ýokarlandyrýar, şeýlelik bilen hyzmat möhletini uzaldýar.

Poslamaýan poladyň özi poslama garşylyk häsiýetlerine eýedir we üstünde okislenen enjam has çydamlydyr.

Poslamaýan polat enjamlary diňe bir ajaýyp görünmän, wagt we daşky gurşaw synagyndan geçýär.

LV-093 (6)

Önümiň ululygy

LV-093 (7)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube