“Areffa Premium Folding Beach” oturgyjy - ýeňil, çydamly we amatly

Gysga düşündiriş:

Deňiz kenaryndaky tejribämizi kesgitleýän ýokary derejeli eplenýän plýa beach oturgyjy, höwesli plýa beachçy, tötänleýin güne ýanýan ýa-da tebigaty söýýän bolsaňyzam, bu oturgyç hökmany, ýeňil, çydamly we iň amatly, açyk howada işleýänleriň hemmesi üçin ajaýyp.

 

Goldaw: paýlamak, lomaý, subutnama

Goldaw: OEM, ODM

Mugt dizaýn, 10 ýyl kepillik

Soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümleriň beýany

Oturgyç diňe bir ergonomiki dizaýnyň talaplaryna laýyk gelmän, eýsem bedeniňize edilýän basyşy tebigy ýagdaýda boşatmaga mümkinçilik berýän amatly, çäklendirilmedik arka we oturmak tejribesini hem üpjün edýär.

Onuň lomber goldaw egri biline ýeterlik goldaw we rahatlyk berip, biliň oňaýsyzlygyny azaldyp bilýän bel egrisine laýyk gelýär.

Oturgyjyň arka tarapy amatly we çäklendiriji däl.Amatly oturgyç üçin ýumşak, ýöne berk goldaw berýär.Işleýärsiňizmi, okaýarsyňyzmy ýa-da dynç alýarsyňyzmy, rahat goldaw alyp, egin we arka ýadawlygyny azaldyp bilersiňiz.

Oturgyçda şeýle hem ajaýyp rahatlyk bar, oturgyçda uzak oturmaly bolsaňyzam, ýadawlyk duýman rahat we rahat duýarsyňyz.

Oturgyç, bedeniň agramyny paýlamak, aýry-aýry böleklerdäki ýüki azaltmak üçin niýetlenendir.

Areffa LV-091 (1)

önümleriň aýratynlygy

Bu saýlanan galyňlaşdyrylan 1680D matanyň aşakdaky aýratynlyklary bar:

Softumşak reňk:
Mata reňklere baý, gaty bir ajaýyp däl we adamlara mähirli we rahat duýgy berip biler.

Galyň, ýöne gaty däl:
Matanyň galyňlaşmagy netijesinde, adamlary doýmaz ýaly has gowy ýylylyk berip biler.

Softumşak degmek:
Matanyň dokumasy gaty ýumşak bolup, adamlara rahatlyk berýär, bu adamlaryň ulanmaga bolan isleglerini doly kanagatlandyryp biler.
Geýmäge çydamly we göz ýaşardyjy: Mata ýokary dykyzlykly 1680D süýümden ýasalanlygy sebäpli, güýçli aşaga we ýyrtyşa çydamly we gündelik ulanylanda has çydamly bolup biler.

Areffa LV-091 (2)

Apseykylmazlyk:
Formany durnukly saklaýar we uzak möhletli ulanmak sebäpli deformasiýa ýa-da ýykylmaz.Bu mata has gowy goldaw we rahatlyk bermäge mümkinçilik berýär, bu ulanylanda adamlara özlerini has rahat we rahat duýmaga mümkinçilik berýär.
.

Qualityokary hilli alýumin garyndysy

Gaty anodiki okislenme bejergisi:
Bu bejeriş usuly arkaly, alýumin ergininiň üstünde alýumin oksid plyonkasy emele gelýär, bu ýeriň gatylygyny ýokarlandyrýar we aşaga garşylygy ýokarlandyrýar.

Owadan we ýönekeý:
Alýumin garyndy materialy dürli sarp edijileriň estetiki zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilýän dürli dokumalara we daşky görnüşlere eýe.

Çydamly we solmaýan:
Alýumin garyndysy gowy poslama garşylygy bar, daşky gurşaw bilen ýok bolmak aňsat däl, öçmez we uzak wagtlap täze ýaly ýagty galar.

Areffa LV-091 (3)

Poslama garşy we poslama garşy:
Alýumin garyndysy ýokary okislenme garşylygy bar, poslamak we poslamak aňsat däl.
Saýlanan ýokary hilli alýumin erginleri adamlaryň ýokary hilli, uzak ömürli önümlere bolan islegini kanagatlandyryp biler.

(Bejeriş üçin maslahatlar: Turbany palçyk ýa-da başga ýag bilen reňklenen bolsa, ony suw ýa-da öý ýuwujy serişdesi bilen garyşdyryp, soňra pagta mata bilen süpürip bilersiňiz. Güne we ýagyşa uzak wagtlap täsir etmekden saklaň we yzygiderli saklaň.)

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Bu dizaýn, ulanyjylara oturgyçda oturanda ellerini goltuklara tebigy ýagdaýda goýmaga mümkinçilik berýär, has oňat rahatlyk we goldaw berýär.

Bambuk agajy, könelmegine garşylygy ýokarlandyrmak, könelmegine we ýyrtylmagyna has ýykgyn etmek üçin ýörite amal bilen bejerildi.

Bambuk, çygly şertlerde galyndylaryň ösmegine garşy durmak, oturgyjyň gurak we arassa bolmagy üçin çyglylyga garşy bejergi bilen bejerilýär.

Smoothumşak we ýumşak görnüş bambuk önümiň estetikasyna goşmak bilen, el degirmek üçin has ýakymly we ýakymly duýýar.

Bambuk goltuklar, oturgyjyň rahatlygy we çydamlylygy üpjün etmek maksadyna laýyk gelýär, şol bir wagtyň özünde materialyň goragyna we estetikasyna hem üns berýär.

Areffa LV-091 (4)

2. Oturgyç birikmeleri üçin poslamaýan polat enjamlaryny saýlaň
Poslamaýan polat poslama garşylyk we okislenme garşylygy aýratynlyklaryna eýedir, bu oturgyç baglanyşyklarynyň poslamagynyň we poslamagynyň öňüni alyp biler.

Okislenen poslamaýan polatdan ýasalan enjam, onuň berkligini we estetikasyny ýokarlandyrýar, oturgyç baglanyşygyny has berk we uzak dowam etdirýär, oturgyç baglanyşygynyň hilini we uzak ömrüni kepillendirýär.

Önümiň ululygy

Areffa LV-091 (5)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube